Privacy and reisvoorwaardenBetalen
Inschrijvingen zijn definitief na een aanbetaling van 15% van de reissom. Uiterlijk 4 weken voor aanvang van het evenement dient het volledige bedrag te zijn betaald. Indien u een reservering maakt voor een reis die binnen zes weken voor vertrek aanvangt, dient het volledige bedrag per omgaande aan ons te worden overgemaakt. Voor alle andere vertrektermijnen dient de aanbetaling van 15% direct na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Het restantbedrag dient uiterlijk vier weken voor vertrek te zijn voldaan. De reispapieren kunnen wij u pas toezenden op het moment dat de volledige betaling door ons is ontvangen.

Annuleren
Bij annulering door de reiziger is deze de volgende bedragen verschuldigd:
* Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek de aanbetaling (15% van de reissom met een minimum van €50)
* Bij annulering tussen de 56e en 42e dag voor vertrek 30% van de reissom
* Bij annulering tussen de 42e en 28e dag voor vertrek: 50% van de reissom
* Bij annulering tussen de 28e en 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom
* Bij annulering tussen de 14e dag tot 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom
* Bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom

Gegarandeerd vertrek
Dance4two kent een zogenaamd gegarandeerd vertrek. Alle reizen kennen een verzekerd vertrek en zullen altijd doorgaan.

Vereiste documenten en reisverzekering
Indien de deelnemer niet (deels) aan het evenement kan deelnemende vanwege het ontbreken van (geldige) bescheiden/documenten, komt zulks met daaraan alle verbonden gevolgen voor rekening van de deelnemer.

De deelnemer dient naar het evenement de volgende benodigde documenten mee te nemen:
* Een geldig paspoort, of een identiteitskaart (binnen Europa).
* Een geldige reisverzekering

Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Dance4Two en deelnemer komt tot stand door aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van Dance4Two zoals vermeld op de website voor de geboekte dansvakantie of dansweekend. Dit gebeurt op het moment dat het totale bedrag is overgemaakt op de rekening van Dance4Two of contant is betaald.

Aansprakelijkheid
Deelname aan het evenement geschiedt voor risico van de deelnemer. Dance4Two noch de vrijwillige begeleiders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade en/of letsel, waaronder gevolgschade, die mogelijk ontstaat tijdens de dansvakantie of dansweekend.
Voor schade en letsel berokkend aan deelnemers door welke oorzaak dan ook, alsmede voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, eigendommen, geld inbegrepen, aanvaardt Dance4Two geen aansprakelijkheid. Dit is voor eigen risico. De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die Dance4Two, haar personeel of vertegenwoordigers, bus, hotelkamer of optie/ arrangementsonderdeel door zijn/haar fout oplopen, alsook wanneer de deelnemer zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. Schade door de deelnemer veroorzaakt, wordt direct verhaald.

Klachten
Indien de deelnemer een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, zal de deelnemer dit onmiddellijk melden aan Dance4Two, zodat Dance4Two waar van toepassing een passende oplossing kan bieden. Indien de deelnemer de geboden oplossing voor de klacht onvoldoende vindt, dient de deelnemer dit onmiddellijk kenbaar te maken aan de Dance4Two vertegenwoordiger ter plaatse en schriftelijk binnen 1 week na de aangeboden oplossing te melden aan Dance4Two. Indien de klacht niet tijdig wordt ingediend, wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Dance4Two en deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

Privacy: the type of personal information we collect
We collect certain personal information about participants of our dance holidays and dance weekends.
The most common types of information we collect include: user-names, name, email address, other contact details, photos, and payment information such as payment agent details.
We collect your personal information when you provide it to us when you complete membership registration and book a holiday or dance weekend, or subscribe to a newsletter, or send us a communication.
We are based in the Netherlands so your data will be processed in the Netherlands. We do this on the basis of your consent to this policy. In order to protect your information, we take care where possible to work with subcontractors and service providers who we believe maintain an acceptable standard of data security compliance.
We store personal information on secure servers that are managed by us and our service providers, and occasionally hard copy files that are kept in a secure location in the Netherlands. Personal information that we store or transmit is protected by security and access controls, including username and password authentication, authentication, and data encryption where appropriate.

How you can access your personal information
You can access some of the personal information that we collect about you by logging in to your account. You also have the right to make a request to access other personal information we hold about you and to request corrections of any errors in that data. You can also close the account you have with us for any of our websites at any time. To make an access or correction request, contact our privacy champion using the contact details at the end of this policy.
If you have any questions about our privacy practices or the way in which we have been managing your personal information, please contact us, Pletzersstraat 10a, 6213HH, Maastricht, the Netherlands, or info@dance4two.nl.

  • Onze reizen gaan altijd door
  • Deelnemers van alle leeftijden
  • Inschrijven ook zonder danspartner
  • Van beginners tot vergevorderden
  • Voor singles & dansparen, 15% aanbetaling